Campingreglement voor de jeugdcamping in het luchtkuuroord Hauenstein

1. doel

De camping is uitsluitend bestemd voor de ontwikkeling van de jeugd. Het is bedoeld om het gemeenschapsbewustzijn binnen de groep te bevorderen. Alleen jeugdgroepen onder verantwoordelijke leiding mogen het terrein gebruiken. Uitzonderingen vereisen de toestemming van de gemeente.

2. registratie

De inschrijving moet schriftelijk gebeuren bij de

Duits Schoenenmuseum Hauenstein
Turnstraße 5
76846 Hauenstein

Tel. 06392 - 92 33 340
E-mail: jugendzeltplatz@hauenstein.de
Openingstijden: dagelijks van 10.00 - 17.00 uur

Voor inschrijving per telefoon is een schriftelijke bevestiging nodig. Het moet de naam van de organisatie, de verantwoordelijke leider, het aantal deelnemers en het tijdstip van aankomst en vertrek bevatten.
Bij de goedkeuring ontvangt de verantwoordelijke leider een exemplaar van het campingreglement, voor de naleving waarvan hij/zij verantwoordelijk is. De groundsman ontvangt een kopie van de vergunning.

3. gebruik

Aankomst van 13 - 16 uur
Vertrek van 10 - 13 uur

let op:
Het tijdstip van vertrek moet uiterlijk de dag ervoor aan de groundsman worden doorgegeven!


De groundsman wijst de groep hun aangewezen plek toe.
Bij het opzetten van het kamp moeten de aanwijzingen van de groundsman worden opgevolgd. Motorvoertuigen van kampeerders of bezoekers mogen niet op het kampeerterrein worden geparkeerd. In geval van overtreding zal de terreinbeheerder de groep van de camping verwijderen zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding. Anders moeten de voertuigen zo worden geparkeerd dat de toegangswegen en doorgangen vrij blijven. Voertuigen kunnen worden geparkeerd op de aangewezen plaatsen voor laden en lossen.

Het gebruik van de standplaats vereist wederzijds overleg:

 • voor muziek met versterkers (18.00 - 23.00 uur) is toestemming van de beheerder nodig.
 • tussen 8.00 en 18.00 uur is het afspelen van muziek alleen toegestaan op kamervolume. Bij klachten kan het afspelen van muziek volledig worden verboden.
 • s nachts (23.00 - 8.00 uur) dient absolute stilte in acht te worden genomen.
 • de toestemming van de groundsman is vereist voor het houden van nachtelijke evenementen

4. brandhout

Het brandhout moet worden gekocht bij een particuliere aannemer of - indien beschikbaar - bij de plaatselijke gemeente tegen verlaagde tarieven.

Als er brandhout wordt meegenomen, moet dit bij aankomst aan de groundsman worden gemeld. De herkomst van het hout moet op verzoek worden aangetoond. Indien dit niet mogelijk is, kan de terreinbeheerder een vergoeding van € 50 - 250 in rekening brengen.

Pallets en andere ongeschikte materialen mogen niet worden verbrand.

Het kappen van bomen is verboden. Als er toch illegaal hout wordt gekapt, moet aan de plaatselijke gemeenschap voor elke gekapte boom een compensatie van maximaal 500 euro worden betaald. Groepen zijn hoofdelijk aansprakelijk.

Ook het betreden van het bos met geschikt gereedschap (bijv. zaag, bijl, strijdbijl...) is verboden. 

Open vuren moeten overdag worden bewaakt en 's nachts worden gedoofd.

Alleen de aangewezen haarden mogen op de camping worden gebruikt!

Indien desondanks een open haard onrechtmatig wordt gestookt, moet aan de exploitant van het jeugdkampeerterrein een schadevergoeding van maximaal 1000 euro worden betaald. Bovendien is elke kampleider verantwoordelijk voor zijn of haar groep.

Het is ook verboden geulen te graven rond de tenten.

5. afvalverwijdering

Afval (inclusief etensresten en keukenafval) moet worden verzameld in daarvoor bestemde vuilniszakken. Na overleg met de terreinbeheerder moeten campingbezoekers dit in door de gemeente Hauenstein beschikbaar gestelde containers afvoeren.

6. sanitaire voorzieningen

Het schoonmaken van het sanitairgebouw moet door de groepen zelf worden gedaan.

Als er meerdere groepen tegelijk op het veld staan, moet de schoonmaakprocedure worden afgesproken met de groundsman. In dat geval wordt een schoonmaakplan opgesteld.

Als de schoonmaak niet of niet goed wordt uitgevoerd, moet een vergoeding van € 50 - 250 per dag worden betaald (afhankelijk van de duur van het verblijf en de groepsgrootte).

Toiletpapier wordt in gebruikelijke hoeveelheden verstrekt.

7. vergoedingen

De gebruikerstarieven zijn te vinden in de bijlage op een aparte bijlage bij dit campingreglement.

Na ontvangst van de vergunning moet binnen 14 dagen een voorschot van 50 % van de verschuldigde rechten worden overgemaakt aan de kassier van de Associatiegemeente.

Kreissparkasse Südwestpfalz IBAN DE34 54250010 00300003 68
R&V- Bank Dahn IBAN DE87 54291200 00000161 01

Het resterende bedrag moet bij vertrek in het Duitse Schoenenmuseum Hauenstein worden betaald. Indien nodig is een overschrijving op afspraak ook mogelijk.

8. storting

De storting bedraagt
 • tot 50 personen 100 €
 • 51 - 100 personen 300 €
 • vanaf 101 personen € 500
 • in individuele gevallen kan de aanbetaling worden verhoogd tot het dubbele.

 

9. domicilierechten

De groundsman oefent de domicilierechten uit namens de plaatselijke burgemeester.
Zijn instructies moeten door alle gebruikers en bezoekers van het jeugdkampeerterrein worden opgevolgd.

In geval van overtreding van wettelijke bepalingen of grove schending van dit campingreglement, met name van de artikelen 3 en 4, kan de beheerder, de burgemeester, een gemeenteraadslid bij volmacht of een door de gemeente aangewezen persoon de betrokken groep van het kampeerterrein verwijderen.

10. Aansprakelijkheid

De verantwoordelijke leider is aansprakelijk voor schade die door de groep aan de gemeenschap of aan derden wordt toegebracht. Schade moet onmiddellijk aan de groundsman worden gemeld.

De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de staat van het veld en de voorzieningen! 

11. terugtrekking of wijziging van het aantal personen door de cliënt

De gebruiker van de camping kan het huurcontract voor het begin van de huurperiode opzeggen door een schriftelijke verklaring aan de verhuurder (gemeente Hauenstein). De datum van ontvangst van de verklaring van opzegging door de verhuurder is bepalend. Indien de huurder de huurovereenkomst opzegt, moet hij een forfaitaire vergoeding betalen voor de reeds door de verhuurder gemaakte kosten en de gederfde winst ten belope van het volgende bedrag:

 • Annulering tot 90 dagen voor het begin van de huurperiode:
  10 % van de overeengekomen totale prijs
  ten minste € 25,00
 • Annulering tot 60 dagen voor het begin van de huurperiode:
  20 % van de overeengekomen totale prijs
  ten minste € 50,00
 • Annulering tot 30 dagen voor het begin van de huurperiode:
  50 % van de overeengekomen totale prijs
  ten minste € 100,00

De huurder behoudt zich het recht voor te bewijzen dat de verhuurder een geringere schade heeft geleden.

In geval van opzegging van het contract kan de huurder een vervanger aanwijzen die bereid is in zijn plaats de bestaande contractuele relatie aan te gaan. De verhuurder kan zich tegen de toegang van de derde verzetten indien deze economisch of persoonlijk onbetrouwbaar lijkt.

Indien een derde tot de huurovereenkomst toetreedt, zijn hij en de vorige huurder jegens de verhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de huurprijs en de bijkomende kosten die door de toetreding van de derde zijn ontstaan.

Bij een wijziging van meer dan 10 % van het ingeschreven aantal personen moet het kampeergeld nog voor 90 % van de ingeschreven personen worden betaald.

Een gecorrigeerd aantal personen dient uiterlijk 7 dagen voor aankomst te worden doorgegeven!!!

76846 Hauenstein in januari 2022

Lokale kerk van Hauenstein
i.V.
Markus Pohl
Gemeenteraadslid